Nowa szkoła zawodowa dla Osób Słabowidzących w Chorzowie
(z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

Wprowadzana od 01 września 2017r. reforma systemu edukacji potwierdza realizowany od 90 lat przez naszą szkołę kierunek kształcenia zawodowego. Dwustopniowa szkoła branżowa, w której nauka odbywać się będzie we współpracy z pracodawcami, pozwala na zdobycie zawodu

 • ślusarz w okresie trzyletnim (Branżowa Szkoła I stopnia)

oraz

 • technik mechanik w okresie dwuletnim, zakończonym egzaminem maturalnym (Branżowa Szkoła II stopnia).

 

W celu optymalizacji warunków nauki, szkoła zapewnia:

 • kilkuosobowe klasy,
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczno-wychowawczą,
 • programy nauczania uwzględniające sugestie potencjalnych pracodawców,
 • stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • różnorodne formy pomocy w nauce,
 • kompleksową rewalidację realizowaną w postaci zajęd rehabilitacyjnych (orientacja przestrzenna, pismo punktowe Braille’a, usprawnienie fizyczne, rewalidacja społeczna, usprawnienie widzenia),
 • pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku,
 • całodzienne wyżywienie,
 • organizację czasu wolnego w postaci zajęd sportowych, turystycznych, muzycznych, kulturalno-oświatowych, kół zainteresowao itp.

 

Od roku szkolnego 2016/2017 szkoła nawiązała ścisłą współpracę ze światowym liderem w produkcji komponentów do przemysłowych czujników temperatury LimaTherm, który umożliwia zatrudnienie absolwentów naszej szkoły.

Nasi uczniowie uczestniczą w procesie produkcyjnym na różnych stanowiskach wraz z pracownikami zakładu, co pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, wyrabianie umiejętności działania w grupie pracowniczej oraz poczucia odpowiedzialności za wynik własnej pracy.

 

Praktyki zawodowe uczniów w zakładzie LimaTherm

Szkoła branżowa

 

Współpraca z LimaTherm